GDPR

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů číslo 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU jsme v naší firmě přijali opatření týkající se právě ochrany osobních dat.

Ochrana osobních údajů poskytnutých zákazníky. 

Osobní údaje, které nám při objednání zboží nebo v souvislosti s projevením zájmu o naše zboží a služby poskytnete, jsou povinné v rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, příp. data narození. Vedou k Vaší identifikaci a tím i k evidenci objednávky, zakázky a následnému platnému uzavření smlouvy na danou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a práva chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. V případě Vámi dobrovolně poskytnutého e-mailového kontaktu nám tímto dáváte souhlas s použitím pro naše marketingové účely, za účelem nabídek a služeb, které poskytuje naše společnost, kdy s ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku . Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány dalším subjektům pouze při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů . Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy. Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, příp. další související skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Pokud máte za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti zastupuje a spravuje ochranu osobních údajů p. Martin Janura, na kterého se lze obrátit na e-mailu janura@email.cz nebo na uvedených kontaktech.